2016-04-19 | PTTPGQT
Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

2015-11-12 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Lá Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của ông Võ Văn Ái

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của Bà Ỷ Lan Penelope Faulkner

2015-04-27 | PTTPGQT
VIDEO: Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015
Phật Quang Đại Từ Điển do Nhà xuất bản Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xuất bản đã phát hành khắp năm châu

2013-06-07 | | Quê Mẹ

Phật Quang Đại Từ Điển, bản dịch Việt văn của Hòa thượng Thích Quảng Độ, đã hoàn tất và phát hành trên toàn thế giới.

  

Gồm 6 tập, 7374 trang, in trên bìa da mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp. Với bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương. Do Nhà xuất bản Quê Mẹ & Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris ấn hành.

Người ở xa nước, không được gần gũi chư Tăng Ni, Thiện tri thức thông hiểu giáo lý, có bộ Phật Quang Đại Từ điển trong tay sẽ như được sống bên vị Thầy cao cả về giáo lý đạo Phật.

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng.

Ba bộ Từ điển Phật học hiện có ở Việt Nam chỉ dày từ 818 trang cho đến tối đa 2127 trang, lại không đầy đủ. Chưa có bộ nào tinh thông, thâm viễn, phong phú như bô PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN, gần 8000 trang của Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch.

  

Giá Bán mỗi bộ 6 cuốn đóng hộp là 300 $US cộng thêm cước phí gửi sách.

Tại Âu châu mỗi bộ giá 250 Euros cộng thêm cước phí gửi sách.

Cước phí tại Pháp mỗi bộ là : 20 Euros ; tại Châu Âu35 Euros

Cước phí tại Hoa Kỳ, tùy theo tiểu bang : California giá cước phí cho mỗi bộ là 15 $US ; các tiểu bang Trung Tây như Texas 26 $US ; Đông Mỹ như Florida 30 $US ; Đông Bắc Mỹ như New York 31 $US

Cước phí tại Canada, cước phí cho mỗi bộ là 45 $US + thuế hải quan / duty tax 18 $US = tổng cộng là 63 $US

Mua sách tại Hoa Kỳ và Canada, xin Bạn đọc viết chi phiếu tổng cộng giá tiền sách + cước phí gửi sách đề tên Võ Anh Tuấn, (Xin nhớ ghi rõ địa chỉ bưu điện của người mua để gửi sách và địa chỉ Email để liên lạc), rồi gửi chi phiếu về địa chỉ :
Quê Mẹ Magazine
P.O. Box 2221
HAWTHORNE, CA 90251-2221
USA

Mua sách tại Pháp và Âu châu, xin Bạn đọc viết chi phiếu tổng cộng giá tiền sách + cước phí gửi sách đề tên Quê Mẹ, (Xin nhớ ghi rõ địa chỉ bưu điện của người mua để gửi sách và địa chỉ Email để liên lạc), rồi gửi chi phiếu về địa chỉ :
Quê Mẹ
B.P. 60063
944702 Boissy Saint Léger cedex
France
 
 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com