2016-04-19 | PTTPGQT
Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

2015-11-12 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Lá Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của ông Võ Văn Ái

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của Bà Ỷ Lan Penelope Faulkner

2015-04-27 | PTTPGQT
VIDEO: Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015


Xin bấm vo đy để xem


TI LIỆU MẬT
của ảng Cộng sản và Bộ Công an
nhằm chống phá và tiêu diệt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2004-10-08 | PTTPGQT | PTTPGQT


MỤC LỤC


Lời giới thiệu - pttpgqt

Sự thực về cuộc thống nhất Phật giáo
tại Hà Nội ngày 4.11.1981 - ỗ Trung Hiếu


Công tác đấu tranh chống phản động
lợi dụng đạo Phật trong tnh hnh mới - Trần Tư


Về giải pháp đối với những phần tử
lợi dụng phái Phật giáo Ấn Quang - Lê ức Hùng


Thực trạng tnh hnh Phật giáo nước ta
và những giải pháp ổn định - Nguyễn ức Khiêm


Xem xét mặt hoạt động của tổ chức Gia nh Phật tử
từ gc độ công tác an ninh - Lê nh Luyện


*****

Phần phụ lục :

Bước ngoặt mới của Phật giáo Việt Nam trn thế giới :
ại hội Khoáng đại kỳ III của Gao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Hải ngoại tại Hoa kỳ - Văn phng II Viện Ha ạo - Nguyn Thi

 
 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com