2016-04-19 | PTTPGQT
Chương trình Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560

2015-11-12 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Lá Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của ông Võ Văn Ái

2015-07-09 | UBBVQLNVN
Lời phát biểu tại LHQ Genève của Bà Ỷ Lan Penelope Faulkner

2015-04-27 | PTTPGQT
VIDEO: Gây Quỹ Yểm Trợ PTTPGQT tại Houston 22-3-2015

Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ
nhằm bảo vệ các Quyền Con Người,
Quyền Dân sự và Quyền Chính trị
cho mọi người trên trái đất


 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com